Dr Konrad Prandecki

Dr Konrad Prandecki

Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; od 2013 r. redaktor naczelny czasopisma „Przyszłość Świat–Europa–Polska”, od 2011 r. członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, w latach 2008-2011 Dziekan Wydziału Ekonomicznego Akademii Finansów w Warszawie, autor ponad 80 publikacji naukowych, redaktor naukowy 5 monografii, autor ekspertyz przygotowywanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Obszary badawcze: zrównoważony rozwój, efekty zewnętrzne, studia nad przyszłością, megatrendy, zmiany globalne, dobro wspólne.